Patentová a známková kancelária SLOVAKIAPATENT

Kancelária vznikla z podnetu patentového zástupcu Tatiany Dudovej v roku 1991. V súčasnosti je kancelária voľným združením patentových zástupcov.

Ing. Kvetoslav Bačík, patentový zástupca, európsky patentový zástupca

Ing. Ján Filípek, patentový zástupca, európsky patentový zástupca

Bc. Peter Kubínyi, patentový zástupca, európsky patentový zástupca

Patentoví zástupcovia sú zapísaní v Komore patentových zástupcov SR. Sú oprávnení zastupovať právnické aj fyzické osoby pred Úradom priemyselného vlastníctva SR , pred Svetovou organizáciou duševného vlastníctva WIPO, Európskym patentovým úradom v konaniach o udeľovaní európskych patentov, Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu OHIM so sídlom v Alicante, v konaniach o známke európskeho spoločenstva a dizajne európskeho spoločenstva.
Vzhľadom na teritoriálny charakter ochrany môže byť sprostredkovaná ochrana priemyselných práv v zahraničí, v jednotlivých štátoch, cez spolupracujúce zahraničné patentové kancelárie.

presun na začiatok dokumentu